1. • Направени са допълнения към функционалността - Настройка на профил за Осчетоводяване от файл. Добавени са нови полета за стойностите в зависимост от счетоводните схеми, съобразени с Валутните и Материалните сметки. Ако имате вече настроени профили, е необходимо да се препотвърдят настройките, за да се изчетат новите полета.
  • Допълнения във функционалността Импорт на записвания.
  • При преоценка на дълготрайни активи не се променят данъчните стойности на активите.
  • Извеждане на справка принадлежащи активи при работа с голям обем данни.

Модул Администриране > Потребители и роли > Сметки и папки – Добавена е нова функционалност, чрез която имате възможност да ограничите достъпа до определени сметки и папки за конкретно избрана роля.
Модул Счетоводство > Счетоводни записвания - При въвеждане на счетоводно записване потребителите с ограничен достъп до папки и/ или сметки не могат да въвеждат и да преглеждат вече въведени счетоводни записвания в папките и/ или сметките, до които нямат достъп.
Модул Счетоводство > Справки – За потребителите с активирани ограничения до папки и сметки са достъпни определен набор от справки. За всяка една от справките са забранени за избор сметките и папките, до които потребителят няма достъп.

За повече информация натиснете ТУК
Модул Бизнес > Настройки > Дефиниране на документ – Добавена е възможност към печатната бланка на документите да се настроят за разпечатване данните относно осчетоводяването на документи, издадени в модул Бизнес.
Модул Дълготрайни активи > Справки > Инвентарна книга – Добавена е възможност за изключване на отписаните активи от справката или изключването им само от общите сборове.
Модул Дълготрайни активи > Справки > ДАП – Добавена е опция Включване на амортизираните активи, чрез която в справката могат да се включват и изключват активите с нулева балансова стойност, амортизирани през текущата година.

 1. • Изключване на сумарните редове с нули в справка Извлечение по хронология;
  • Подредба на партидите по номер и дата във функцията Салда по партиди;
  • Добавени нови контроли при въвеждането на елементи в номенклатура Папки;
  • Коректно извеждане на Справка за дефинираните Счетоводни схеми;
  • Коректен запис на нов контрагент.
 1. • Отстранен проблем при извеждане на инвентарна книга в бюджетна организация;
  • Отстранен проблем с експорт на данни за Сметна палата с данни над 16385 реда във файла;
  • Коректно попълване на името на нов контрагент при Осчетоводяване от файл;
  • Добавен контрол за попълнен ИН на контрагент.

Модул Администриране > Функция Фирми > Бутон Разделяне на години - Добавена е нова функционалност за разделяне на счетоводните години в отделни архивни бази.
Модул Администриране > Функция Приключване на годината – Добавена е нова функционалност за прехвърляне на салда от Архивни години. Функцията е достъпна при осъществена обработка по разделяне на счетоводните години.
Модул ДА > Обработки > Приключване на ДА – Добавена е нова функционалност за прехвърляне на ДА от архивни години. Функцията е достъпна при осъществена обработка по разделяне на счетоводните години.
Модул Счетоводство > Отчети > Сметна палата – Добавена е нова функционалност за експорт на данни във формат, съвместим със софтуера на Сметна палата. Функцията е достъпна за бюджетни организации.
• За да добавите новите функции като точки в менюто е необходимо да си дадете права за достъп до тях от Модул Администриране > Потребители и роли > Роли > Права на ролята.
Модул ДА > Справки > ДАП – Добавена е опция за включване на отписаните активи в ДАП, както и Без сумиране на отписаните активи.