1. • Изключване на сумарните редове с нули в справка Извлечение по хронология;
  • Подредба на партидите по номер и дата във функцията Салда по партиди;
  • Добавени нови контроли при въвеждането на елементи в номенклатура Папки;
  • Коректно извеждане на Справка за дефинираните Счетоводни схеми;
  • Коректен запис на нов контрагент.
 1. • Отстранен проблем при извеждане на инвентарна книга в бюджетна организация;
  • Отстранен проблем с експорт на данни за Сметна палата с данни над 16385 реда във файла;
  • Коректно попълване на името на нов контрагент при Осчетоводяване от файл;
  • Добавен контрол за попълнен ИН на контрагент.

Модул Администриране > Функция Фирми > Бутон Разделяне на години - Добавена е нова функционалност за разделяне на счетоводните години в отделни архивни бази.
Модул Администриране > Функция Приключване на годината – Добавена е нова функционалност за прехвърляне на салда от Архивни години. Функцията е достъпна при осъществена обработка по разделяне на счетоводните години.
Модул ДА > Обработки > Приключване на ДА – Добавена е нова функционалност за прехвърляне на ДА от архивни години. Функцията е достъпна при осъществена обработка по разделяне на счетоводните години.
Модул Счетоводство > Отчети > Сметна палата – Добавена е нова функционалност за експорт на данни във формат, съвместим със софтуера на Сметна палата. Функцията е достъпна за бюджетни организации.
• За да добавите новите функции като точки в менюто е необходимо да си дадете права за достъп до тях от Модул Администриране > Потребители и роли > Роли > Права на ролята.
Модул ДА > Справки > ДАП – Добавена е опция за включване на отписаните активи в ДАП, както и Без сумиране на отписаните активи.