1. • Корекция на текст в етикета на дневниците по ДДС;
  • Подредба на колони в Документа, в антетката на Главна книга;
  • Допълнения в Отчети - дробни и отрицателни числа; салда за валутни сметки;
  • Детайлните редове при издаване на нов документ чрез бутона "нов";
  • Осчетоводяване по материална сметка на документ с нулево количество.

Администриране > Връзка с други системи > Осчетоводяване от файл – добавена е възможност за генериране на елементи към номенклатури от тип „Обща“.
Счетоводство > Настройки > Дневници по ДДС – В справката за Настройките на Дневниците по ДДС са добавени колони за Потребител и Дата на последната актуализация.

 1. Направени са допълнения към функционалностите:
  • Модул ДА – редакция на данъчните стойности, Твърди стойности за осчетоводяване на амортизации, Амортизационна квота, Нов темплейт, Прехвърляне на ДА от К5 в К6;
  • Настройка Профил – заместваща номенклатура;
  • Счетоводни статии, генерирани от Схема за Свързани операции;
  • Модул Бизнес – Корекция на СС по документ, Съответствия на bookmarks, Печатна бланка;
  • Администриране – Прехвърляне на салда от архивна година;
  • Принт Модул – дизайн.

Конто Клуб е специализирана клиентска платформа, предназначена за потребителите на Конто 6.
Конто Клуб осигурява достъп до най-новите разработки и допълнителни функционалности към Конто 6, които могат да се разгледат и активират през сайта.
В Конто Клуб се публикуват специализирани счетоводни статии и съвети при работа с продукта.
Регистрацията в клиентската платформа Конто Клуб се осъществява от Конто 6 > Конто Клуб > Регистрация.
Допълнителна функционалност за автоматично изготвяне на архив на базата данни на Конто 6 с възможност да се задава периодичност и време на стартиране на процедурата. Изготвените архиви се записват на указан компютър/ устройство. Налична е и опция за съхраняване на резервно копие на архива в Конто Клуб.
Допълнителната функционалност може да се активира в Конто Клуб > Услуги > Активиране > Автоматично Архивиране > Активна.
Електронното изпращане на документи е допълнителна функционалност към Конто 6, която дава възможност за изпращане на документи, издавани от Модул Бизнес по имейл на контрагента. Документи като Фактури, Проформи и др. може да бъдат изпращани директно от Конто 6 по имейл като прикачен файл.
Допълнителната функционалност може да се активира в Конто Клуб > Услуги > Активиране > Електронно изпращане на документи> Активна.

 1. • Направени са допълнения към функционалностите - Настройка на Дневници по ДДС, Свързани СС, Данни за Сметна палата, Импорт на контрагенти, Счетоводни справки, Архивни години, Модул ДА, Модул Бизнес.

Модул Администриране > Фирми > Създаване на нова фирма - програмата дава възможност на потребителя да избере дали да бъде открит счетоводен период - текущия месец или не. При избрана опция „Не“ потребителят може сам да си определи първия счетоводен период в системата.

 1. • Направени са допълнения към функционалността - Настройка на профил за Осчетоводяване от файл. Добавени са нови полета за стойностите в зависимост от счетоводните схеми, съобразени с Валутните и Материалните сметки. Ако имате вече настроени профили, е необходимо да се препотвърдят настройките, за да се изчетат новите полета.
  • Допълнения във функционалността Импорт на записвания.
  • При преоценка на дълготрайни активи не се променят данъчните стойности на активите.
  • Извеждане на справка принадлежащи активи при работа с голям обем данни.

Модул Администриране > Потребители и роли > Сметки и папки – Добавена е нова функционалност, чрез която имате възможност да ограничите достъпа до определени сметки и папки за конкретно избрана роля.
Модул Счетоводство > Счетоводни записвания - При въвеждане на счетоводно записване потребителите с ограничен достъп до папки и/ или сметки не могат да въвеждат и да преглеждат вече въведени счетоводни записвания в папките и/ или сметките, до които нямат достъп.
Модул Счетоводство > Справки – За потребителите с активирани ограничения до папки и сметки са достъпни определен набор от справки. За всяка една от справките са забранени за избор сметките и папките, до които потребителят няма достъп.

За повече информация натиснете ТУК
Модул Бизнес > Настройки > Дефиниране на документ – Добавена е възможност към печатната бланка на документите да се настроят за разпечатване данните относно осчетоводяването на документи, издадени в модул Бизнес.
Модул Дълготрайни активи > Справки > Инвентарна книга – Добавена е възможност за изключване на отписаните активи от справката или изключването им само от общите сборове.
Модул Дълготрайни активи > Справки > ДАП – Добавена е опция Включване на амортизираните активи, чрез която в справката могат да се включват и изключват активите с нулева балансова стойност, амортизирани през текущата година.

 1. • Изключване на сумарните редове с нули в справка Извлечение по хронология;
  • Подредба на партидите по номер и дата във функцията Салда по партиди;
  • Добавени нови контроли при въвеждането на елементи в номенклатура Папки;
  • Коректно извеждане на Справка за дефинираните Счетоводни схеми;
  • Коректен запис на нов контрагент.
 1. • Отстранен проблем при извеждане на инвентарна книга в бюджетна организация;
  • Отстранен проблем с експорт на данни за Сметна палата с данни над 16385 реда във файла;
  • Коректно попълване на името на нов контрагент при Осчетоводяване от файл;
  • Добавен контрол за попълнен ИН на контрагент.

Модул Администриране > Функция Фирми > Бутон Разделяне на години - Добавена е нова функционалност за разделяне на счетоводните години в отделни архивни бази.
Модул Администриране > Функция Приключване на годината – Добавена е нова функционалност за прехвърляне на салда от Архивни години. Функцията е достъпна при осъществена обработка по разделяне на счетоводните години.
Модул ДА > Обработки > Приключване на ДА – Добавена е нова функционалност за прехвърляне на ДА от архивни години. Функцията е достъпна при осъществена обработка по разделяне на счетоводните години.
Модул Счетоводство > Отчети > Сметна палата – Добавена е нова функционалност за експорт на данни във формат, съвместим със софтуера на Сметна палата. Функцията е достъпна за бюджетни организации.
• За да добавите новите функции като точки в менюто е необходимо да си дадете права за достъп до тях от Модул Администриране > Потребители и роли > Роли > Права на ролята.
Модул ДА > Справки > ДАП – Добавена е опция за включване на отписаните активи в ДАП, както и Без сумиране на отписаните активи.